GYGAR B-40

  • สีสันสดใสด้วยเทคโนโลยีการแสดงผลแบบ 3LCD
  • มีฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานช่วยยืดอายุการใช้งานและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น
  • อายุการใช้งานหลอดไม่น้อยกว่า 10,000 ชั่วโมงเมื่อใช้งานในโหมดประหยัดพลังงาน
  • สามารถควบคุมและแสดงผลผ่านการเชื่อมต่อด้วยสาย LAN ได้
  • ใช้งานได้ง่าย
หมวดหมู่: